ලංකාව ථේරවාදී බෞද්ධ රටක් ලෙස ලෝකයා හඳුන්වන්නේ මෙරට වැඩ සිටි උත්තම මහ රහත් සඟ පරපුර ත්‍රිපිටක ධර්මය ආරක්ෂා කළ නිස යි. එම ත්‍රිපිටක ධර්මය වළගම්බා රජු දවස දක්වා පූජනීය මහ සඟරුවන විසින් කටපාඩමින් ආරක්ෂා කරන ලදී...

දුර්ලභ සිංහල පොත්, ලිපි, ලේඛන සහ පැරණි ඉතිහාස පොත්, ලිපි, ලේඛන එකතුව

දුර්ලභ සිංහල පොත්, ලිපි, ලේඛන සහ පැරණි ඉතිහාස පොත්, ලිපි, ලේඛන එකතුව
ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.

මෙම පොත් ONLINE කියවන්න

*******************1. සපරගමු දර්ශන - BTmode

2. සිංහල ගොවිතැන - BTmode

3. භික්ෂුවගේ උරුමය - BTmode

4. අග්ගඤ්ඤ සුත්‍රය - BTmode

5. කුක්කුර ජාතකය - BTmode

6. කුලාවක ජාතකය - BTmode

7. මහා සුපින ජාතකය - BTmode

8. ගණ්ඩතින්දු ජාතකය - BTmode

9. අනගාරික ධර්මපාල අපදානය - BTmodeබෞද්ධ පොත් දෙවන පිටුවට