ලංකාව ථේරවාදී බෞද්ධ රටක් ලෙස ලෝකයා හඳුන්වන්නේ මෙරට වැඩ සිටි උත්තම මහ රහත් සඟ පරපුර ත්‍රිපිටක ධර්මය ආරක්ෂා කළ නිස යි. එම ත්‍රිපිටක ධර්මය වළගම්බා රජු දවස දක්වා පූජනීය මහ සඟරුවන විසින් කටපාඩමින් ආරක්ෂා කරන ලදී...

Sri Lankan Places via 360° VIRTUAL TOURS

Pano.Picture.lk | 360° Virtual Tours sri lanka
Discover Sri Lanka
Discover Sri Lankan Places via 360° Virtual Tours

Virtual Tours
About


From the new technology of Internet “ VIRTUAL TOUR “, you can capture many valuable & important places as known as heritages not only locally but also internationally in Sri Lanka. This will help local & foreign tourists for their investigation & educational studies of Sri Lanka. We can also capture National Heritage places, Religious places, Highly Reserved places & many other places from this new technology. This programme is operated by “PICTURE.LK “ without expecting any commercial value and you can also be a contributor by providing us valuable information..
අන්තර්ජාලයේ නවතම තාක්ෂණයක් වන VIRTUAL TOUR වලින් දේශීය හා විදේශීය උරුමයක් වන ශ්‍රී ලංකාවේ වටිනා ස්ථාන නැරඹීමට මෙම වෙබ් අඩවියෙන් පුළුවන.දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයින්ට පරීක්ක්ෂණ කටයුතු හා අධ්‍යාපනික කටයුතු සදහා වැදගත් වේ.. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික උරුමයන්,රක්ෂිත , ආගමික සහ ස්තානයන් මෙම තාක්ෂණයෙන් නැරඹීමට ද හැකිවේ.මෙම වැඩසටහන Picture.lk විසින් වාණිජ අරමුණකින් තොරව ක්‍රියාත්මක කරන අතර, ඔබටත් අපවෙත තොරතුරු සැපයීමෙන් දායක විය හැකිය