ලංකාව ථේරවාදී බෞද්ධ රටක් ලෙස ලෝකයා හඳුන්වන්නේ මෙරට වැඩ සිටි උත්තම මහ රහත් සඟ පරපුර ත්‍රිපිටක ධර්මය ආරක්ෂා කළ නිස යි. එම ත්‍රිපිටක ධර්මය වළගම්බා රජු දවස දක්වා පූජනීය මහ සඟරුවන විසින් කටපාඩමින් ආරක්ෂා කරන ලදී...

නිල්ලඹ දහම් පොත්


දහම් විල Daham Books

මෙම පොත් ONLINE කියවන්න

නිල්ලඹ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ පොත්.
*******************


දහම් පොත්